โครงสร้างองค์กร


 

โครงสร้างองค์กรและรายชื่อข้าราชการตำรวจ บก.ปอศ.

ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานกำพล งานการเงิน งานพัสดุและส่งกำลังบำรุง งานวินัย งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานศึกษาอบรม งานสื่อสาร งานรักษาการณ์ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กองกำกับการ ๑
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานภาษีในพื้นที่ กทม.

กองกำกับการ ๒
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานภาษี ในพื้นที่ ตจว.
กองกำกับการ ๓
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญาในเขต กทม.

กองกำกับการ ๔
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ ตจว.

กองกำกับการ ๕

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงิน การธนาคาร
กลุ่มงานสอบสวน
ทำหน้าที่ด้านงานสอบสวนในความรับผิดชอบ ของกองกำกับการ ๑-๕