ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษกิจ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้นกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 5. กำหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ 8 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการที่ ฝ่ายอำนวยการ (พลาธิการ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ(งานพลาธิการ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2553 หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2234-1067 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

ผู้ชม: 2974