บทความ&สาระน่ารู้ / Knowledge
อาหารและยา
อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต
อาหารและยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา               กระทรวงสาธารณสุข

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                               กระทรวงสาธารณสุข

- สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม              กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                        กระทรวงวิยาศาสตร์เทคโนดลยีและสิ่งแวดล้อม

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม                                    กระทรวงอุตสาหกรรมพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522

          "อาหาร"  หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่

            1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะ

ใด ๆ แต่ไม่รวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

            2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึง วัตถุเจือปน

อาหาร สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่น รส

            "อาหารควบคุมเฉพาะ"  หมายความว่า อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้เป็นอาหารที่อยู่ในความควบคุมคุณภาพ หรือมาตรฐาน

            "ตำรับอาหาร" หมายความว่า รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร ซึ่งระบุน้ำ

หนัก หรือปริมาณของแต่ละรายการ

            "ภาชนะบรรจุ"  หมายความว่า วัตถุที่ใช้บรรจุอาหารไม่ว่าด้วยการใส่ หรือห่อด้วยวิธีใด ๆ

            "ฉลาก"  หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ์เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ที่แสดงไว้ที่อาหารภาชนะบรรจุอาหาร หรือหีบห่อของภาชนะที่บรรจุอาหาร

            "ผลิต"  หมายความว่า ทำ ผสม ปรุงแต่ง และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุด้วย

            "จำหน่าย" หมายความรวมถึง ขาย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วย

            "นำเข้า" หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

            "ส่งออก"  หมายความว่า นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร

            "โรงงาน" หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อผลิตอาหาร

            "ผู้รับอนุญาต" หมายความ ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.นี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย

            "ผู้อนุญาต"  หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย

            ข้อหาหรือฐานความผิด

          1. เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหารให้ รมต. มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร ตาม ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหาร ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายนำ เข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย รวมทั้งการใช้สี และเครื่องปรึงแต่งกลิ่นรส

            2. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร การใช้วัตถุกันเสีย และวิธีป้องกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย

            ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท

            3. กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุ ตลอดจนการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหารด้วย

            ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            ถ้ากระทำโดยจำหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้ากระทำอีกภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            4. กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร เพื่อป้องกันมิให้อาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตาม พ.ร.บ.นี้

            ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

            5. กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

            ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท และถ้ากระทำโดยจำหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่กิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้ากระทำอีกภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            6. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอย่าง การยึด การอายัด และการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอ้างอิง

            ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

            7. กำหนดประเภท และชนิดอาหาร ที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

 

เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2550, 20:14:31 น.    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 4270 ครั้ง