ประวัติความเป็นมาของ บก.ปอศ.

ในปี พุทธศักราช 2496 เมื่อครั้ง พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ ได้มีการเร่ง ระดมปรับปรุงกรมตำรวจอย่างขนานใหญ่ในปีนั้นเอง ได้มีการจัดตั้ง กองการต่างด้าวขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2496 เพื่อทำหน้าที่ด้านการต่างด้าว และต่อมาในปี พุทธศักราช 2498 กรมตำรวจได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอีกครั้งหนึ่ง โดยได้มีการปรับปรุง กองการต่างด้าว เป็น กองพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ด้านการทะเบียนต่างด้าว และการสืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากร จากนั้น ในปี พุทธศักราช 2503 เมื่อครั้ง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ ได้มีการปรับเปลี่ยน กองพิเศษ เป็น กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร โดยทำหน้าที่ด้านการต่างด้าว และสืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากร เหมือนเดิม ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2525 ได้เริ่มมีแนวความคิดในการก่อตั้ง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเติบโตและความรุนแรงของอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มีการศึกษาหาแนวทางปรับปรุงกรมตำรวจเพื่อให้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว จนกระทั่ง ในปี พุทธศักราช 2530 กรมตำรวจ ได้จัดตั้ง หน่วยเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน ขึ้นมาเป็นการชั่วคราว ตามแนวความคิดดังกล่าว ในปี พุทธศักราช 2532 เมื่อครั้ง พลตำรวจเอก เภา สารสิน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมตำรวจ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เห็นชอบให้ปรับปรุงกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร เป็น กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมตำรวจ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จนกระทั่ง ได้มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2535  จัดตั้ง กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 25 เมื่อวัน 19 มีนาคม 2535 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2535 เป็นต้นไป หลังจากนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพขององค์กร ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2548 ให้เลิกส่วนราชการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช 2539 แล้วให้จัดตั้งส่วนราชการใหม่ นั้นมีผลให้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ  ถูกยกเลิกไปตามนัยดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และให้จัดตั้ง กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป ต่อมาวันที่ 7 กันยายน 2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปรับโครงสร้างอีกครั้งงานเทคโนโลยีถูกแยกออกไปเป็นกองบังคับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ดังนั้น ลักษณะงานจึงคงเป็นคดีเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยใช้หน่วยใหม่ ว่า


  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ชื่อย่อว่า บก.ปอศ.


โดยมีการแบ่งโครงสร้างภายในดังนี้

1. กองกำกับการ 1 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท สืบสวนสอบสวนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและความผิดที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพื่นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย


  2. กองกำกับการ 2 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมที่เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท สืบสวนสอบสวนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานภาษีทุกประเภทและความผิดที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพื่้นที่รับผิดชอบ   รวมทั้ง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย


  3. กองกำกับการ 3 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม  สืบสวนสอบสวนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายล่วงหน้า บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ การบัญชี สินทรัพย์ดิจิตทัล การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือศูนย์สัญญาล่วงหน้า หรือการกระทำความผิดอาญาทางการเงินการธนาคารที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทออกทรัพย์สินหรือเป็นตัวกลางในการเสนอขายแก่ประชาชน บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย


4. กองกำกับการ 4 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนสอบสวนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารอันมีลักษณะความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน(ยกเว้นการฉ้อโกงผู้บริโภคตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค) การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน การประกันภัย การฉ้อโกงการนำเข้าส่งออก กฏหมายควบคุมการประกอบธุรกิจประกันภัย กฏหมายล้มละลาย การเล่นแชร์ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การปลอมแปลงตราสารทางการเงิน การตรา ดวงตรา แสตมป์ ตั๋วและเอกสารเดินทางที่่เกี่ยวกับการเงิน หรือความผิดทางอาญาเกี่ยวกับกฏหมายตราสารทุน และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย5. กองกำกับการ 5 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมธนาคาร สืบสวนสอบสวนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการงานเงินการธนาคารอันมีลักษณะความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เงินตรา ระบบชำระเงิน บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การทุจริตภายในหรือของสถาบันการเงิน การควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน การประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มิใช่สถาบันการเงิน การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา การบริหารสินทรัพย์ หรือการกระทำความผิดอาญาทางการเงินและการธนาคารทีธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันการเงินตามกฏหมายเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาและความผิดอื่นที่่เกี่ยวข้องหรือตามที่่ได้รับมอบหมาย 


6. กลุ่มงานสอบสวน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทำผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือการกระทำความผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย

7. ฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบงานอำนวยการ และงานธุรการรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย